Sunday, 2 October 2011

大悲咒和大悲心陀羅尼这里包含了:

大悲咒 Avalokitesvara Great Compassion Mantra (1遍)

namo ratnatrayaya. namaarya avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattva mahakarunikaya tadyata omsarva bandana chendanakaraya. sarvapalba samutrosasha nakaraya. sarvabiyadiprashama nakaraya. sarvaityubatra bahbinashahnakaraya. sarvabayi sutaranakaraya. dasyanamaskrita i-damarya avalokiteshvaraya yabahnilakanta namapara mahridaya mabadayisyami sarvazhah sadani shubachittanam sarvabuddhanam palbamarga bishwadahgum tatyata, alokit ahdipati lokaahdikrante. ehhyehi mahabodhisattva, heboddhisattva, hemahabodhisattva, hepreyabodhisttva hemahakarunika mahasemara hridhayana. ehhyehi, arya avalokite shvaraya paramamitri chittakarunika. kurukuru karmasadaya sadaya baydianaya dehidehi, meahragamum. behumgama. siddhayogi shvaraduhuduhu bediyamte. daradara darendrisvara. tsalatsala vimalamude aryaavalokiteshvara zinakrishnazhata mukuta ahlamkrita sharira lambapralam babilamba mahasiddha bidiyadara. balabala mahabala. balabala mahabala. tsalatsala mahatsala krishna-barna krishna–paksha krishna–pasha nigatana. hepadma-hasta tsaratsara nishareshvara krishna–sarva kritayazopapita ehhyehi mahapara ha-mukha, tri pura-daha neshvara narayana balarupa gisadara. henilakantha, ehhyhi mahahala, halabisazita lokasiya. rhagabisa binashanam. duisabisa binashane. mohabisa binashanum nilakanta ehhyenilakantha ehhye hibamasteta mahasihamukhaa, hasaha muntsamuntsa mahadhadha hasyaehhyehi muhu rahularuhula halahala, harimaha padmanadi sarasara, sirisiri, surusuru, buddhabuddha bhodhayabhodhaya, bahodhayamitapa nilakantha ehyehi vama shitha simha-mukha hasa hasa, munca munca mahattahasam ehiyehi bahobaho mahasiddhayogi shvarabhana bahana patsasadaya sadaya bidiam. semara semaratuan hebagavanta lokabelokatuam lokesvaram tathagatanam dadahime dharshanaka masyadharshanam pra-sadayamesvaha. siddhayasvaha. mahasiddhayasvaha siddhayogi shvarayamsvaha nilakanthayasvaha paraha-mu khayasvaha maha-para ha-mukhayasvaha narasihi mukhaya haha maha narasamhi mukhayasvaha vajrahastayasvaha mahavajrahastayasvaha siddhabidiarayasvaha mahasiddha bidiarayasvaha padma-hastayasvaha mahapadma hastayasvaha krishna-sarva kritaya nyibapiyasvaha mahamala mukuta darayasvaha chakrayuta darayasvaha shikha-shapda nirnada nakarayasvaha bodhanaka rayasvaha bama skandade shasthita krishnazinayasvaha bamahasta byagraha-tsarmanipa sanayasvaha lokeshvarayasvaha mahalokishvarayasvaha sarvasiddhi shvarayasvaha raksharakshamumsvaha kururaksha mudanisvaha namobagavate aryaavalokiteshvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya. siddhayentume mantra-padani svaha.大悲心陀羅尼 Chenrezig Long Mantra

(1遍)
namo ratnatrayaya. nama arya gyanasa gara. berotsanabayuha razaya tathagataya. arahatebyah samyaksambuddhebyah. nama sarwatathagatebya arahatebyah samyaksambuddhebyah. namah arya avalokiteshvaraya. bodhisatvaya mahasatvaya mahakarunikaya. tadyatha om dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru itte vitte tsale tsale pratsale pratsale. kusume kusuma vare ili mili tsitizvala. mapanaye svaha.(21遍. The voice clip does repeat forever.)
namo ratnatrayaya. namah arya avalokiteshvaraya. bodhisatvaya mahasatvaya mahakarunikaya. tadyatha om dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru itte vitte tsale tsale pratsale pratsale. kusume kusuma vare ili mili tsitizvala. mapanaye svaha.六字真言 Essence (Short Mantra) (100遍. The voice clip does repeat forever.)

om mani padmehum.


No comments:

Post a Comment