Sunday, 18 December 2011

藥師佛心咒 Bhaisajyaguru Mantra


tayatha om bhekhanzhai bhekhanzhai maha bhekhanzhai bhekhanzhai randza samugate soha

No comments:

Post a Comment