Saturday, 3 September 2011

梵文版大悲心陀羅尼觀音咒

oṃ namo ratnatrayaya. namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya sarva bandhana chedana karaya. sarva bhava samudram sosana karana. sarva vyadhi prasamana karaya. sarva mrtyu upa-drava viansana karana. sarva bhaye su trana karaya. tasmat namas – krtva idam arya avalokitesvara bhastinam nilakantha pi nama hrdayam avarta isyami sarvartha-sadhanam subham ajeyam sarva bhutanam bhava marga visuddhakam tadyatha, om aloke aloka-mati lokati krante. he hare arya avalokitesvara maha bodhisattva, he boddhisattva, he maha bodhisattva, he virya bodhisttva he mahakarunika smara hradayam. hi hi, hare arya avalokitesvara mahesvara parama maitra-citta mahakarunika. kuru kuru karman sadhaya sadhaya vidyam. ni hi, ni hi varnam kamam-game. vitta-kama vigama. siddha yogesvara. dhuru dhuru viryanti, maha viryanti. dhara dhara dharendresvara. cala cala vimala amala murte arya avalokitesvara jina krsna jata-makutavalam ma pra-lamba maha siddha vidya dhara. vara vara maha vara. bala bala maha bala. cala cala maha cala krsna-varna nigha krsna – paksa nirghatana. he padma-hasta cara cara desa caresvara krsna – sarpa krta yajnopavita ehyehi maha varaha-mukha, tripura-dahanesvaranarayana va rupa vara marga ari. he nilakantha, he mahakara, hala hala visa nir-jita lokasya. raga visa vinasana. dvesa visa vinasana. moha visa vinasana huru huru mala, huru huru hare, maha padmanabha sara sara, sri sri, suru suru, bhu ruc bhu ruc buddhaya buddhaya, boddhaya boddhaya maitri nilakantha ehyehi vama shitha simha-mukha hasa hasa, munca munca mahattahasam ehiyehi pa maha siddha yogesvara bhana bhana vaco sadhaya sadhaya vidyam. smara smaratam bhagavantam lokita vilokitam lokesvaram tathagatam dadahi me drasana kamasya darsanam pra-hia daya mana svaha. siddhaya svaha. maha siddhaya svaha siddha yogesvaraya svaha nilakanthaya svaha varaha-mukhaya svaha maha-dara simha-mukhaya svaha siddha vidyadharaya svaha padma-hastaya svaha krsna-sarpa krta yajno pavitaya svaha maha lakuta daharaya svaha cakra yuddhaya svaha sankha-sabdani bodhanaya svaha vama skandha desa shitha krsna jinaya svaha vyaghra-carma nivasa naya svaha lokesvaraya svaha sarva siddhesvaraya svaha namo bhagavate arya avalokitesvaraya bodhisattvaya maha sattvaya mahakarunikaya. sidhyanthu me mantra-padaya svaha.


http://en.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABlakantha_dh%C4%81ran%C4%AB

No comments:

Post a Comment